Hydrogeologické práce

Zajišťujeme komplexní práce v oblasti hydrogeologie se zaměřením na:

  • Vyhledání zdrojů vody na pozemku, vč. zhodnocení zájmového území s ohledem na okolní studny.
  • Realizace zdrojů vody (vrtaných studní) pro individuální i hromadné zásobování vodou.
  • Vypracování hydrogeologických posudků k zasakování srážkových vod a přečištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí.
  • Vypracování hydrogeologických zpráv k legalizaci stávajících studní s možností vyřízení na příslušných dotčených úřadech a institucích.
  • Provádění a vyhodnocování krátkodobých i dlouhodobých hydrodynamických zkoušek (nálevové, čerpací a stoupací zkoušky).
  • Návrhy a vypracování ochranných pásem vodních zdrojů (dříve PHO).
  • Provádění a vyhodnocování odvodňovacích prací a vrtů z hlediska eliminace vyšší hladiny podzemní vody v horninovém prostředí.
  • Odebírání vzorků podzemní vody pro stanovení chemických a bakteriologických ukazatelů.
  • Čištění vrtaných a kopaných studní.

Fotogalerie